مهر


اول مهر: بازگشایی مدارس در ایران
مهر، نام يكي از خدايان آريائيهای پيش از زرتشت بوده و پس از زرتشت يكی از ايزدان يا فرشتگان آيين مزديسنا گرديد. در فرهنگ قديم ايران، مهر را فرشته ای ميدانستند كه مهر و محبت و تدبير امور مالي و مصالح مردم در دست اوست و ماه مهر نيز متعلق به اوست. در شاهنامه فردوسی كه حاوی بسياری از اساطير اوستايی و پهلوی می باشد، مهر و مهرگان را به فريدون پيشدادی، منسوب نموده و سروده است:
به روز خجسته بر مهر و ماهبه/ سر برنهاد آن كيانی كلاهبه
فرمود تا آتش افروختند/ ‌همه عنبر و زعفران سوختند
كنون يادگار است از او ماه مهر/ به‌كوش و به‌رنج ايچ منمای چهر
ايرانيان باستان تقسيم سال به ماهها و روزها و اسم‌گذاری آنها را از بابليان و مصريان يادگرفته و آنرا به خدمت فرهنگ و سنن خويش درآورده ‌بودند. بدين قرار كه هر روز و هر يك از ماههای سال به‌نام امشاسپندی (يعنی ايزد بی مرگ و جاودانه‌يی) خوانده می شد. از جمله اين ايزدان ”ميتزه” يعنی ”مهر”، ايزد خورشيد و نور بود كه در اصل معنی لفظی آن به لغت اوستايی طلوع و غروب‌كننده است.
روز اول مهر روز بازگشایی مدارس در ایران می باشد.

2 مهر 1313: تأسيس دانشكده فنى دانشگاه تهران
در روز 2 مهرماه 1313 دانشكده فنی دانشگاه تهران گشايش يافت. قبل از آن و در خردادماه 1313 دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه ايران تأسيس شده بود. اما راه اندازی دانشكده های مختلف اين دانشگاه تقريبا تا پايان سال 1313 به طول انجاميد. دانشكده فنی دانشگاه تهران در دوم مهرماه 1313 به رياست دكتر محمود حسابی داير شد. در ابتدای تأسيس دانشكده، درسهای دو سال اول در تمام رشته های مختلف عمومی و سالهای سوم و چهارم تخصصی بودند اما بتدريج رشته ها از ابتدا تخصصی و همراه با .كارهای عملی و آزمايشگاهی شدند


2 مهر= 24 سپتامبر1960: نخستين ناو هواپيمابری كه با نيروی اتم آغاز به كار كرد
در روز 24 سپتامبر 1960 نخستين كشتی كه با نيروی اتم به حركت در می آمد در كارگاه كشتی سازی امريكا در بندر نيوپورت نيوز در ايالت ويرجينيا ساخته شد. این کشتی ناو هواپیمابر اینترپرایز نام داشت.

4 مهر= 26 سپتامبر 422: پيمان صلح بين ايران و روم قديم و آزادي مذهب
بر اساس برخی اسناد تاريخی روز 26 سپتامبر 422 ميلادی عهدنامه صلح ايران باستان و روم قديم، پس از جنگی كه به جنگ مذهبی ايران و روم معروف است، به امضای طرفين رسيد. بر اساس اين معاهده پيروان دين مسيحيت و زرتشت ميتوانستند در دو كشور ايران و روم به مراسم مذهبی خود آزادانه عمل كنند. تا پيش از امضای اين معاهده، پيروان اين دو آيين در قلمرو كشور ديگر از آزادی مذهب برخوردار نبودند. بهرام 
گور فرمانده نيروهای ايرانی در اين جنگ و نيز پيمان صلح بعد آن بود.

4 مهر= 26 سپتامبر 1887: اختراع گرامافون
در 26 سپتامبر 1887 اميل برلينر آلمانی نخستين گرامافون يا جعبه ساز را ساخت و به ثبت رسانید. قبل از او اديسون ضبط صوت را اختراع كرده بود. گرامافون در ابتدا برای موسيقی و خوانندگان بزرگ بكار ميرفت.5 مهر 962: درگذشت وحشی بافقی
بر اساس برخی اسناد تاريخی روز پنجم مهر 962 وحشی بافقی درگذشت. كمال الدين وحشی بافقی از شاعران ايران در ابتداي دوران صفويه بود. از وحشی بافقی مثنوي فرهاد وشيرين و دو مثنوی ديگر به نامهای ”ناظر و منظور” و "خلد برين" و همچنين ديوان قصائد و غزليات و قطعات ديگر باقی مانده است. وحشی بافقی در قصبه بافق در 24 فرسنگی يزد متولد شد، سپس از آنجا به يزد رفت و بيشتر عمر خود را در آنجا گذراند. از اشعار معروف وحشی بافقی اين مناجات است:
الهی سينه ای ده آتش افروز/ در آن سينه دلی وان دل همه سوز
هر آن دل را كه سوزی نيست دل نيست/ دل افسرده غير از آب و گل نيست
سخن كز سوز دل تابی ندارد/ چكد گر آب از او آبی ندارد
اگر صد آب حيوان خورده باشی/ چو عشقی با تو نبود مرده باشي
خوشا عشقی خوش آغاز و خوش انجام/ همه ناكامی اما اصل هر كام
اگر چه آتش است و آتش افروز/ مبادا كم كه خوش سوزی است اين سوز

پنجم مهر 1360: شعار مرگ بر خمینی برای اولین بار
در پنجم مهر سال 1360 برای اولين بار ميليشيای مجاهدین  شعار مرگ بر خمينی را در خیابانها فریاد زدند. براساس سالنمای سازمان مجاهدین خلق، "...میلیشیا در نقاط مختلف تهران به خيابانها ريختند و شعار مرگ بر خميني را به ميان توده های مردم بردند و بت خمينی را که زمانی عکس خود را در ماه نشان می داد، شکستند." صدها تن از میلیشیای مجاهدین در این روز توسط ماموران حکومتی کشته شدند.
7 شهریور 1391: حذف نام مقاومت ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا
پس از 15سال نامگذاری تروریستی بر مقاومت ایران و عوارض جانی و مبارزاتی که بدنبال

داشت، بالاخره در روز ۷مهر ۱۳۹۱برابر با ۲۸سپتامبر ۲۰۱۲بعد از یک جنگ سنگین سیاسی- حقوقی علیه لیست تروریستی توسط مقاومت ایران، نهایتاً هیلاری کلینتون، وزیرخارجه وقت آمریکا، با گردن نهادن به حکم بی‌سابقه دادگاه استیناف آمریکا، نام سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران را از لیست‌ تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا حذف کرد. برچسب تروریستی آمریکا در سال 1376در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون و بعنوان یک علامت حسن نیت به رژیم و رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی بر مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی ایران زده شده بود. در 12 خرداد 1391= اول ژوئن 2012، دادگاه استیناف فدرال آمریکا در واشینگتن با صدور حکمی، تاخیر وزیر خارجه در بازنگری را یک تاخیر فاحش توصیف کرد و به وزارت خارجه آمریکا، 4ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در لیست گذاری تصمیم بگیرد. 


9 مهر 365: درگذشت ابوشکور بلخی از شاعران بنام ایران
بر اساس برخی اسناد تاريخی روز اول اكتبر 986، ابو شكور بلخی شاعر بلند آوازه ايران در قرن چهارم و پنجم هجری، درگذشت. ابوشكور بلخی در دوران سامانيان و عهد نوح ابن نصر سامانی می زيست. ابوشكور اشعار خود را بيشتر در دستگاه بحر متقارب از وزنهای شعر در زبان فارسی می سرود. ابوشكور بلخی را همچنين يكی از پيشكسوتان سرودن سبك مثنوی ميدانند. "آفرين نامه" كتاب شعری است كه از ابوشكور بلخی به يادگار مانده 
است.


9 مهر1286: نخستين اعتصاب کارمندان دولت در ايران
روز نهم مهر 1286 كاركنان وزارت امور خارجه ايران دست به اعتصاب زدند كه به نتيجه رسيد. اعتصاب كنندگان خواهان بركناری ميرزا جوادخان سعدالدوله از سمت وزارت امور خارجه و جايگزين شدن او توسط علاء السلطنه بودند. درگيری كارمندان با سعدالدوله از همان هفته اول وزارت او آغاز شده بود. اين نخستين اعتصاب كارمندان است كه در تاريخ اداری ايران ضبط شده است.

9 مهر1330:شوراى امنيت شکايت انگلستان از دكتر مصدق را جهت رسيدگى پذيرفت
شورای امنيت سازمان ملل روز اول اكتبر 1951 =نهم مهر 1330، برای رسيدگی به
شكايت دولت انگلستان از ايران يك جلسه مقدماتی تشكيل داد و تصميم گرفت كه رسيدگی به اين شكايت را انجام دهد. دكتر مصدق در حاليكه آن را خارج از وظايف اين شورا ميدانست، اما اعلام كرد كه به نيويورك خواهد رفت و شخصا از حق ايران دفاع خواهد نمود. روز هفتم اكتبر هنگام ورود دكتر مصدق به نيويورك مورد استقبال كم نظير مقامات و مردم اين شهر قرار گرفت و سه روز بعد در جلسه شورای امنيت حضور يافت و از سياست خلع يد از انگلستان در شركت نفت ايران قويا دفاع كرد. مصدق در اين سفر با ترومن رئيس جمهور وقت آمريكا نيز ملاقات داشت و از او خواست در اختلاف بين انگلستان و ايران جنبه بی طرفی را رعايت كند.


10 مهر= 2 اکتبر 522: سلطنت داريوش هخامنشي
بر اساس برخی اسناد تاريخی روز دوم اكتبر 522 پيش از ميلاد داريوش هخامنشی پسر ويشتاسپ در نخستين روز از جشنهای مهرگان به سلطنت رسید. قلمرو ايران در دوران 36 ساله حكومت داريوش، از شرق به دره سند در هند، و از غرب تا سواحل ليبی و از شمال تا دريای مرمره در اروپا را شامل ميشد و تمامی كشورهای خاورميانه امروز را در بر ميگرفته است. اين سرزمين پهناور به استانهای متعدد تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزی و بر پايه قوانيی واحد اداره می شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايرانی در آن سكونت داشته، دارای نياكان و فرهنگ مشترك بوده و آيين نوروز را گرامی داشته و يكسان برگزار كرده اند ”ايران زمين” ميگفتند. داريوش در يكی از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه ”ايران زمين” را از آفت دروغ و بلای خشكسالی در امان دارد. از كارهای مهم داريوش اول تاسيس پستخانه، دادگاه، مدرسه، وضع قوانين، تعرفه مالياتی و ايجاد يك نيروی دريايی در خليج فارس، به شمار می آيد. جشن مهرگان نیز در مدارس از زمان داريوش به وجود آمد و اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان گسترش يافت.


10 مهر 1300: شهادت کلنل محمد تقی خان پسیان
روز 10 مهر 1300 شمسی كلنل محمد تقی خان پسيان کشته شد. كلنل محمدتقی خان پسيان، يكی از آزاديخواهانی بود كه پس از انقلاب مشروطه، همزمان با قيام ميرزاكوچك‌خان در جنگل و شيخ محمد خيابانی در تبريز، با قيام خود در خراسان، بخشی از مقاومت مردمی را عليه حاكميت جديد استبداد، رهبری كرد. کلنل پسیان در تبريز متولد شد و برای ادامه تحصيل به تهران آمد و وارد مدرسه نظام گرديد. در سن 32سالگی به درجه ياوری (سرگردی) نائل شد و سپس راهی اروپا گرديد و آموزشهای هوانوردی و مكانيكی را در آلمان گذراند. وی پس از بازگشت به ايران به رياست ژاندارمری خراسان منصوب شد. در نوروز 1300 شمسی، كلنل پسيان، قوام‌السلطنه استاندار خراسان را دستگير كرد و خود كفالت استانداری را به عهده گرفت. اما در فاصله كوتاهی اوضاع دگرگون شد و قوام‌السلطنه نخست‌وزير دولت كودتا (كودتای انگليسی سيدضيا و رضاخان) شد. او با كينه‌ای كه از پسيان به دل داشت، كمر به قتل او بست. در همين زمان قيام محمدتقی خان پسيان، به همراهی آزاديخواهان خراسان آغاز شد. پس از سلسله ‌درگيري‌هايی با نيروهای دولت مركزی، سرانجام روز دهم مهر 1300 شمسی، 6 ماه پس از آغاز قيام، در زد و خوردی كه به تحريك قوام‌السلطنه با همكاری برخی روسای عشاير در روستايی واقع در شرق قوچان درگرفت، كلنل محمدتقی خان و همراهانش پس از ساعتها نبرد، کشته شدند. 


11 مهر1360: شهادت هوشنگ منتظرالظهور
روز 11 مهر 1360 هوشنگ منتظرالظهور قهرمان تيم ملي كشتي ايران توسط رژيم در اصفهان به جوخه تيرباران سپرده شد. وی از هواداران مجاهدین و ملي پوش سرشناس كشتي فرنگي ايران بود كه مورد علاقه ورزش دوستان ايران بويژه مردم اصفهان بود. هوشنگ منتظر الظهور بدليل هواداري از مجاهدين پس از 30خرداد سال 60 در اصفهان توسط دستگير شد و پس از تحمل شكنجه‌هاي فراوان در تاريخ 11 مهر 1360 در اصفهان به جوخه اعدام سپرده شد.
13 مهر 1383: موج اعتراضات دانشجويى در سال
روز 13 مهر 1383، اعتصاب غذای خشك دانشجويان دانشگاه لرستان در اعتراض به جو
خفقان در اين دانشگاه آغاز شد. در همبستگی با دانشجويان دانشگاه لرستان 25 دانشگاه در سراسر كشور دست به اعتصاب زدند. دانشجويان دانشگاههای اروميه، رازی كرمانشاه، دانشكده پرستاری خوی، دانشگاههای طباطبايی و هنر تهران، دانشگاه گيلان و بوعلی همدان از جمله اعتصاب كنندگان بودند.


15 مهر1285: انتخاب اولين رئيس مجلس شوراى ملي پس از انقلاب مشروطه
روز 15 مهرماه 1285، اولين مجلس شوراي ملي ايران كه پس از انقلاب مشروطيت تشكيل شده بود، مرتضی عليقليخان صنيع الدوله را به رياست خود برگزيد. صنيع الدوله تحصيلات خود را درآلمان به پايان برده بود و پس از ورود به تهران يكی از اولين كارخانجات نساجی را در ايران برپا كرد. صنيع الدوله يكسال رياست مجلس را بر عهده داشت و سپس استعفا داد. انتخاب نمايندگان مجلس در دوره های اوليه توسط رای مستقيم مردم نبود و اقشار و نمايندگان گروههای نماينده به مجلس می 
فرستادند.


16 مهر: جشن مهرگان
روز 16 مهر، در ايران باستان، آغاز جشن مهرگان بوده‌ است، كه ريشه در آيين مهر، يعنی يكی ازكهن ترين آيينهای ايرانی داشت. جشنی، سرشار از پيام نيكی و شادی كه از شانزدهم تا بيست و يكم مهرماه برگزار می شد. مهر (ميترا) در پارسی مفهوم ”فروغ، روشنايی، دوستی، پيوستگی، پيوند و محبت” داشته وضد دروغ و دروغ گويی و پيمان شكنی و نامهربانی كردن بوده است. به دستور داريوش پادشاه هخامنشی دبستانهای ايران از مهر ماه آغاز به كار كردند و انتشار همين نوشته ها سبب شد كه در سراسر جهان آغاز سال تحصيلی از سپتامبر (10 شهريور تا 10 مهر ) قرار داده شود. حكيم ابوالقاسم فردوسی درشاهنامه خود، منشا جشن مهرگان را پيروزی مردم درمبارزه كاوه آهنگر 
عليه يك پادشاه خودكامه به‌نام ضحاك يا بيوَراَسب دانسته است.


16 مهر 1313: هزاره فردوسى
روز 16 مهر 1313 بر اساس تحقيقات تاريخدانان ايران، هزارمين سال تولد حكيم ابوالقاسم فردوسی شاعر حماسه سرای ايران محسوب شد. اين محاسبه بر اساس تولد فردوسی در سال 313 هجری صورت گرفته بود. در اين روز كنگره بزرگی از دانشمندان و اديبان ايرانی و خارجی برای بررسی خدمات فردوسی و اثر جاودان او ”شاهنامه” در تهران برگزار گرديد. در همين روز يك خيابان و ميدان مركزی در تهران به نام ”فردوسی” نامگذاری شد و در شهرك طوس در نزديكی مشهد، از بنای مقبره وی پرده برداری گرديد. همانطور كه فردوسی خود گفته است، شاهنامه را برای احيای زبان پارسی كه بيش از دو قرن از تسلط اعراب بر ايران در حال از بين رفتن بود، سروده و گفته است:
بسی رنج بردم در اين سال سی / عجم زنده كردم بدين پارسی
بسياری از اشعار حماسی فردوسی به زبانهای ديگر دنيا نيز ترجمه شده است.

18 مهر218: مرگ مأمون خليفه عباسى
بر اساس برخی اسناد تاريخی روز دهم اكتبر 833 ميلادی برابر با 218 هجری قمری، مأمون هفتمين خليفه عباسی درگذشت. بر اساس همین اسناد، عبدالله بن هارون الرشيد ملقب به مأمون، مادرش يك ايرانی به نام مراجل بود. مأمون، برادرش امين را كشت و خود خلافت امپراتوری اسلامی را برعهده گرفت. وی با اطلاع از تنفر مردم ايران نسبت به ظلم و ستم بنی عباس ،خاندان علی و امام رضا را از مدينه به خراسان دعوت كرد تا به ولايتعهدی خود منصوب كند، اما امام هشتم شيعيان را مسموم كرد. مأمون در رويكردی ديگر فضل بن سهل را كه يك ايرانی و وزير دربار وی بود در حمام كشت. فضل بن سهل در به قدرت رساندن مأمون نقش مهمی ايفا كرده بود. مأمون استبداد مذهبی خود را در زير ادعای ترويج علم می پوشاند و به گردآوری دانشمندان در اطراف خود مبادرت ميكرد. مأمون پس از بازگشت از سفرش به مصر به بيماری مبتلا شد و درگذشت.

21 مهر 1347: درگذشت استاد حسين بهزاد
روز 21 مهر 1347 استاد حسين بهزاد استاد معروف نقاشی و مينياتور ايران درگذشت. استاد حسين بهزاد فرزند فضل‌الله اصفهانی پس از كمال‌الدين بهزاد هراتی كه نقاش دوره صفوی بود، بزرگترين استاد مينياتور ايران به شمار می آمد. مهارت او در مينياتور باعث شد كه برخی او را از كمال‌الدين بهزاد هراتی نيز برتر بدانند. از معروفترين آثار او می توان تابلوهای رودكی و صفی الدين ارموی را نام برد.


21 مهر- 13 اکتبر 539: فتح بابل توسط كورش اول
در روز 13 اكتبر 539 پيش از ميلاد كوروش اول بنيانگذار كشور ايران، بابل را كه دولت آن از زمان نبوكدنزر دوم بخت النصر راه ستمگری را نسبت به مردم خود و ملل ديگر در پيش گرفته بود متصرف شد. بابل شهری در جنوب عراق امروز می باشد و پايتخت دولتی بود كه قلمرو آن تا مديترانه از جمله فلسطين امروز امتداد داشت. شهر بابل بارويی بسيار مستحكم داشت و طبق برخی نوشته ها تصرف آن 16 روز طول كشيد. بابل در 80 کیلومتری جنوب بغداد امروز و در کنار فرات قرار دارد. 


21 مهر 1389- 13 اکتبر 2010: درگذشت مرضیه بانوی هنرآواز ایران

روز 21 مهر، برابر است با سالگرد درگذشت مرضيه، بانوی هنر آواز ایران و عضو شورای ملی مقاومت. مرضيه در سال 1303 در تهران متولد شد. پدر، مردی فاضل و روحانی و مادر از خانواده يی کاملا اهل هنر بود که در بينشان مجسمه ساز، نقاش، مينياتورساز، موسيقيدان و آوازخوان فراوان بودند. مشوق اصلی او در کار هنری، مادرش بود. اشرف السادات مرتضايی با نام ”مرضيه“، از 19سالگی فعاليت هنری خود را آغاز کرد. او موسيقی و آوازخوانی را نزد اساتيدی چون ابوالحسن خان صبا، مرتضی محجوبی، حشمت دفتر، اسماعيل مهرتاش، عبدالله خان دوامی و رکن الدين مختاری فراگرفت.  اولين کنسرت او به همت شاعر و رجل نامی، ملک الشعرای بهار اجرا گرديد. مرضيه در سال 1322، يعنی نزديک به 3سال پس از شروع کار راديو ايران، به اين راديو راه يافت و جزء اولين هنرمندانی شد که در راديو برنامه اجرا کرد. مرضيه در زمينه هنری با شناخت شعر و موسيقی و تلفيق ماهرانه آنها با هم به جايگاه ارزشمندی دست يافت. او با کسب فيض از بزرگترين استادان شعر و موسيقی به آن درجه از مهارت، تکنيک، شناخت و احساس رسيده بود که آهنگسازان و ترانه سرايان بر سر اين که مرضيه آثار آنها را اجرا کند، با يکديگر به رقابت می پرداختند و آن را از بزرگترين افتخارات هنری خود به شمار می آوردند. از اولين کارهای هنری مرضيه، شرکت در ارزشمندترين برنامه موسيقی راديو ايران ـ گلهای رنگارنگ بود. مرضيه پس از صعود به بالاترين قله آواز ايران، در حاکميت آخوندها سکوت اختيار کرد و صدای هميشه پرغوغا و پرتوانش را برای 15سال در سينه پنهان ساخت. وی در روز 26مرداد سال 1373 که چند هفته پيش از آن ايران را ترک کرده بود با خانم مریم رجوی رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران ديدار کرد و چندی بعد رسما به شورای ملی مقاومت پیوست.  مرضیه در روز 21 مهرماه 1389 بعلت بیماری سرطان چند ماه پس از فوت دخترش هنگامه، چشم از جهان فرو بست.


25 مهر 1318: شهادت فرخى يزدى
آن زمان كه بنهادم سر به پای آزادی / دست خود زجان شستم از برای آزادی
محمد فرخی یزدی شاعر آزاده ایران در روز 25 مهر 1318 به شهادت رسيد. محمد فرخی در سال 1302 قمری (1264 شمسي) در يزد و در يك خانواده متوسط بدنيا آمد. در اوايل جنبش مشروطيت، فرخی با وجود دوری از تهران و ساير كانونهای جنبش مشروطه به دفاع از مشروطه برخاست. 

 شهری که شه و شحنه و شیخش همه مستند              
                         شاهد شکند شیشه که بیم عسسی نیست
   آزادی اگر می طلبی غرق به خون باش                            
                          کین گلبن نوخاسته، بی خار و خسی نیست

فرخی در زمان احمدشاه قاجار شعری درباره ظلمها و فجايع حاكم وقت يزد - ضيغم الدوله- سرود و رفتار او را افشا كرد كه به همين جهت به زندان افتاد. چندماه بعد فرخی از زندان يزد گريخت و به تهران رفت. يكسال پس از رويی كار آمدن رضاخان، فرخی توانست با مشكلات زيادی امتياز روزنامه توفان را بگيرد و در آن به دفاع از آزادی بپردازد. اين روزنامه در عرض 7سال، 15بار توقيف شد. اما فرخی هر بار با استفاده از روزنامه‌های ديگری همچون ستاره شرق، قيام و پيكار، مقالات خود را انتشار می داد. با اوج گرفتن دستگيريی آزاديخواهان، فرخی ايران را ترك كرد ولي در خارج از ايران هم بخاطر انتشار افكار آزاديخواهانه بر ضد استبداد و همچنين عليه استعمار انگليس مورد تعقيب قرار گرفت و ناچار شد از بيراهه با پای برهنه به ايران بازگردد. فرخی به جرم شعرهايی كه عليه رضاشاه سروده بود، به 27ماه حبس تأديبی محكوم ‌شد.

                        باز گویم این سخن را گرچه گفتم بارها                                        
                                                      مینهند این خائنین بر دوش ملت بارها             
                               دفع این کفتارها، گفتار نتواند نمود                                              
                                                              از ره کردار باید دفع این رفتارها


 سرانجام پس از 2سال زندان و شكنجه، ماموران رضاشاه برای خاموش ساختن فرخی، او را به بيمارستان شهربانی منتقل كردند و پزشكی بنام "پزشك احمدی" با آمپول هوا فرخی را به شهادت رساند.  25 مهر 1368: درگذشت استاد مرتضى حنانه
روز25 مهر 1368 استاد مرتضی حنانه در گذشت. استاد مرتضی حنانه در 11 ‌اسفند
سال1301 در خانواده‌ ای فرهيخته زاده شد. پدرش، از خدمتگزاران به علم و هنر ايران بود. مرتضی حنانه پس از تحصيل در هنرستان موسيقی به‌عنوان بهترين نوازنده سلوی اركستر سمفونيك تهران شناخته شد. حنانه در سالهای بعد، در انستيتوی موسيقی واتيكان در زمينه‌های گوناگون، از جمله آهنگسازی و هارمونی،‌ به تحصيل پرداخت. حنانه در سال1340 به ايران بازگشت، و در سال1341 يك اركستر سمفونيك، به‌نام اركستر بزرگ فارابی، ‌برای اجرای آهنگهای ايرانی در راديو تشكيل داد. مرضيه نيز در زمره نادر خوانندگانی بود كه استاد حنانه چندين ترانه ‌زيبا را ضبط و اجرا كرد . ازاستاد حنانه، آثاری به‌جای مانده كه برخی از آنها عبارتند از”سوئيت شهر مرجان”، ”كاپريس برای پيانو و اركستر”، ”خواب يك شيطان كوچك”، قطعه‌يی برای پيانو سلو براي نيما يوشيج ، ”صبر و ظفر” برای اركستر مجلسی با پيانو و هارپ، و دهها ترانه و آثار ديگر. یكى از آثار استاد حنانه، سرود "ایران میهن شهیدان" است كه آن را شخصاً تنظیم، اجرا و ضبط نمود و به سازمان مجاهدین خلق ایران هدیه داد. سرانجام دفتر زندگى این هنرمند برجسته در نیمه‌شب 25مهرماه سال 1368، به دنبال یك بیمارى كوتاه، و ممانعت رژیم آخوندها از خروج او از ایران براى معالجه، بسته شد.

26 مهر1357: اعتصاب كارگران نفت آبادان
روز 26 مهر 1357، همزمان با اوجگيری قيام ضدسلطنتی، كارگران و كاركنان شركت ملی نفت ايران با اعتصاب سراسری و يكپارچه خود، رژيم شاه را در تنگنای سختی قرار دادند. اين اعتصاب در حالی صورت گرفت كه دولت شريف امامی، با افزايش دستمزد و حقوق كاركنان شركت نفت تلاش می كرد آتش مبارزات كارگران را فرو نشاند. اما آنان با اعلام همبستگی با مبارزات آزاديخواهان ملت ايران، اعلام افزايش دستمزد از طرف رژيم شاه را ترفند تلقی كرده و آنرا رد نمودند.

28 مهر 1371: درگذشت استاد حبيب‌الله بديعى
روز 28 مهر 1371 استاد حبيب الله بديعی استاد موسيقی ايرانی درگذشت. حبيب‌الله بديعی در سال 1312 در سوادكوه بدنيا آمد. 8 ساله بود كه به همراه خانواده‌اش به تهران آمد. او از خردسالی به موسيقی علاقمند شد و به كلاس درس يكی از شاگردان استاد صبا رفت و سه دوره رديفهای صبا را فرا گرفت و پس از آن چند سالی نيز در محضر استاد صبا به شاگردی نشست. استاد بديعی در تك نوازی و بداهه پردازی شخصا صاحب سبك بود.‌ او در نوازندگی ويولون استحكام و ظرافت را يكجا باهم جمع كرده بود. بديعی آهنگهای بسياری نيز برای خوانندگان مختلف ساخت كه بين اقشار مختلف مردم شهرت و محبوبيت بسيار پيدا كرد.


30مهر 1372: انتخاب مریم رجوی بعنوان رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت

در روز 30 مهر 1372 خانم مریم رجوی بعنوان رئیس‌جمهور دوران انتقال، در مجلس شورای ملی مقاومت ایران
انتخاب شد. مریم رجوی دانشجوی رشته مهندسی متالوژی در دانشگاه صنعتی شریف در 13 آذر 1332، در یک خانواده مسلمان غیر سنتی در تهران متولد شد. خواهرش، نرگس در زمان شاه به دست ماموران ساواک کشته شد و خواهر دیگرش در زمان حاکمیت آخوندها در حالیکه باردار بود اعدام گردید. فعالیتهای سیاسی او در سالهای قبل از انقلاب 57 شروع شد و مریم رجوی در انتخابات مجلس سال 1359 شرکت نمود و 250 هزار رای بدست آورد اما تقلبات گسترده عوامل خمینی، مانع از ورود او به مجلس شد. وی در سال 1363 بعنوان همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب گردید. انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین در سال 67 که توسط مریم رجوی بوجود آمد هدفش، مشارکت دادن زنان در سطوح رهبری بود. هم اینک 1000 زن در شورای رهبری مجاهدین خلق وجود دارند. مریم رجوی در اوایل دهه 70 شمسی، مسئله مبارزه با بنیادگرایی را در سطح بین المللی و برای اولین بار مطرح نمود و در این راستا فعالیتهای چشمگیری داشت و توجهات بسیاری را به خود جلب نمود. در جریان حمله 17 ژوئن 2003، دولت وقت فرانسه او و دهها تن دیگر از اعضای شورای ملی مقاومت را دستگیر کرد و در پی استرداد آنها به ایران بود که با اعتصاب غذا و خودسوزیهای اعتراضی مواجه شد و بالاخره مریم رجوی را در 3 ژوئیه آزاد نمود. پروسه قضایی فرانسه علیه مریم رجوی و مقاومت ایران در 16 اکتبر 2014 به نفع مقاومت ایران به پایان رسید. تحت رهبری مریم رجوی، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت پس از سالها محدودیت و دست بستگیهای سیاسی، از لیست سیاه تروریستی کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا خارج شدند. مریم رجوی در یکی از سخنرانیهایش گفته است: «بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نبوده و نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است... هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. برنامه ما در این سه کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری.

30مهر 1383: افشای معامله ننگین بین اتحادیه اروپا و رژیم ایران
روز سی‌ام مهر 1383 خبرگزاری فرانسه متن توافقی را بین سه کشور اتحادیه اروپا و رژیم ایران برملا کرد که طی آن اتحادیه اروپا پذیرفته بود که مابازای نگهداشتن مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی این اتحادیه، رژیم چرخه سوخت اتمی را به حالت تعلیق درآورد. در سند سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان آمده بود: "ما به نگریستن به سازمان مجاهدین خلق ایران ـ گروه مقاومت ایرانی‌ـ به‌عنوان سازمانی تروریستی ادامه خواهیم داد".